Fyra nya bostadshus, totalt 150 lägenheter på Sallerup i Eslöv

Eslövs Bostads AB vill bygga fyra nya bostadshus, totalt 150 lägenheter, på fastigheten Drottningen S:1 i Eslöv i Eslöv.

Husen ska byggas på en parkeringsplats i en fallande våningshöjd, från åtta till fem våningar – från väster till öster.

Storlek och läge

Detaljplanen är belägen på fastigheten Drottningen S:1 på Sallerup i Eslöv. Planområdet avgränsas till Christian Nils väg i norr, Sockenvägen i väst, Greve Dückers väg i öst och fastighetsgräns i söder mot Drottningen 1–3. Planområdets totala areal är cirka 12 700 kvadratmeter.

Karta med alla detaljplaner.

Planens syfte

Syftet är att pröva möjligheten att uppföra bostäder på fastigheten Drottningen S:1, som ägs av Eslövs Bostads AB. Den nya detaljplanen för Drottningen S:1 ersätter stadsplan 167, antagen 1972, E 233 antagen 1992 och ÄE 295, antagen 2013.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Sofia Svensson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window