Ny kulturskola

Eslövs kulturskola bedriver idag verksamhet på tre platser i centrala Eslöv, Lilla Teatern, i en lokal på Östergatan och på Ekenässkolan. Kultur- och fritidsnämnden vill samla kulturskolans verksamhet till Lilla Teatern och för att kulturskolans verksamhet ska rymmas krävs en tillbyggnad på fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av 14 i Eslöv.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen för fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av 14 är att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av Lilla Teatern, säkerställa att den planerade tillbyggnaden visar hänsyn och anpassas till omgivande bebyggelse och tydligt förhåller sig till att den ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljön. Syftet med detaljplanen är även att skydda den befintliga bebyggelsen, Lilla Teatern, och den stora eken då de är viktiga delar i kulturmiljön. Dagvatten ska tas om hand inom planområdet.

Nya lokaler för Eslövs kulturskola är en fråga som har varit aktuell sedan 2016 och under den tiden har framför allt två lokaliseringar utretts: Lilla Teatern och Spritfabriken. Frågan avgjordes i kommunfullmäktiges beslut § 59, 2020. Kommunfullmäktige reviderar investeringsbudgeten för 2020 och för planperioden 2021-2024 enligt följande; Lilla Teatern byggs till enligt servicenämndens förslag utifrån kultur- och fritidsnämndens framtagna lokalprogram med en investeringsbudget 2020 med 2,5 miljoner kronor för program- och projekteringsskedet och 40,5 miljoner kronor under 2021, totalt 43 miljoner kronor.

Ur planeringsperspektiv är Lilla Teatern, med en ny tillbyggnad, en lämplig lokalisering för Eslövs kulturskola. Lilla Teatern och Medborgarhuset har goda förutsättningar att utgöra ett intressant kulturkvarter bestående av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kombinerade med en modern tillbyggnad, som tillsammans kan inrymma mycket av Eslövs kulturliv. Lilla Teatern uppfördes år 1886.

Lilla teatern och Medborgarhuset sett från Södergatan.

Lilla Teatern och Medborgarhuset sett från Södergatan.

Innergården bakom Lilla teatern.

Innergården bakom Lilla Teatern.

Planens läge och storlek

Planområdet är totalt cirka 1200 kvm stort och omfattar fastigheterna Åkermannen 10, 11 och del av 14. Fastigheterna är kommunalägda. Planområdet ligger centralt i Eslöv, direkt söder om Medborgarhuset mellan Södergatan och järnvägen, cirka 400 meter från Eslövs station. Lite mindre än hälften av planområdet utgörs av byggnad, Lilla Teatern, och resten av en innergård och källsortering.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Mikael Vallberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window