Ny förskola i Marieholm

En ny förskola behöver byggas när Marieholm växer. Förskolan ska ha plats för 70 barn uppdelat på fyra avdelningar.

I dagsläget finns två befintliga förskolor i Marieholm, Mariebo och Sibbebo förskola. På fastigheten Sibbarp 4:138 bygger vi en ny förskola med plats för 70 barn, uppdelat på fyra avdelningar.

Läge

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skolverksamhet och en gång- och cykelväg med fördröjande dike på del av fastigheten Sibbarp 4:138, i centrala Marieholm. Planområdet avses i första hand nyttjas för förskoleverksamhet, men flexibiliteten i användningsbestämmelsen innebär att området också kan användas för annan skolverksamhet om behovet uppstår i framtiden.

Behovet av förskoleplatser i Marieholm har ökat och därmed skapat behov av ytterligare en förskola i orten. I dagsläget finns två befintliga förskolor, båda är belägna söder om Marieholmsbanan. Detaljplanen möjliggör uppförandet av en förskola på ett strategiskt läge norr om Marieholmsbanan.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna underrättelse.

Kontakt

Sofia Svensson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window