Nya bostäder i Gårdstånga

Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1

Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder i flerfamiljshus eller småhus mellan väg 104 och Flyingevägen i Gårdstånga med närhet till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Brunnshög.

Detaljplanens syfte och läge

I och med upprättandet av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Brunnshög förväntas efterfrågan på bostäder att öka i närområdet till Lund. Gårdstånga ligger cirka 7 kilometer från Brunnshög.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder anpassade till befintlig by, terräng, buller och vattenförhållanden. Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder i flerfamiljshus eller småhus, mellan Flyingevägen och väg 104. Området utgörs idag av jordbruksmark, klass 6–9 och är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet är cirka 31 000 kvm och omfattar fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. Fastigheterna är privatägda.

Det aktuella området sett från vägen.

Planförslaget ligger i en sluttande terräng och tar avstamp i platsens karaktär med traditionella husvolymer med branta sadeltak. Målsättningen är att skapa en trevlig variation av huslängor med gårdsbildningar. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan Eslöv 2035.

Vy över det aktuella området.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Alice Petersson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window