Nytt bostadshus på parkeringsplats i centrala Eslöv

Nytt bostadshus ska byggas i centrala Eslöv på ett cirka 4300 m² stort område som idag används för parkering i kvarteret Färgaren.  Fastigheten Färgaren 8 ägs av Skansporten Fastighetsförvaltning AB och fastigheten Färgaren 19 ägs av Eslövs Bostads AB (Ebo).

Syfte

Den planerade bebyggelsen ingår i ett förtätningsprojekt i centrala Eslöv som skall möjliggöra byggande av bostäder och handel med korta avstånd till viktiga målpunkter i centrala Eslöv som till exempel järnvägsstationen. Behovet av bostäder, med varierande lägenhetsstorlekar, i centrala Eslöv är stort. Genom att bygga på lucktomter i den befintliga strukturen verkar kommunen för en hållbar stadsutveckling genom att inte bygga på åkermark.

Drönarbild över Färgaren 8 och 19 med de kringliggande gatorna och kvarteren.

Detaljplan för Färgaren 8 och 19 var föremål för en planprocess mellan åren 2016–2019. Eslövs kommun antog detaljplanen i juni 2019 men den överklagades av sakägare. Mark- och miljödomstolen i Växjö dömde till sakägarnas favör. Detaljplanen har sedan reviderats i samråd med fastighetsägarna och en kulturmiljöutredning har tagits fram. Revideringarna som är gjorda inför den nya granskningen framgår på sidan 4-5 i handlingen Planbeskrivning.

Storlek och läge

Planområdet är cirka 4300 m² stort och inramas av Södergatan, Bryggaregatan och Kanalgatan. Kvarteret heter Färgaren. Planområdet används idag för parkering och bebyggelse. Parkeringsplatsen hyser cirka 75 platser och består av en asfalterad yta. Parkeringsplatserna på Färgaren 8 är avgiftsbelagd besöksparkering för allmänheten och på Färgaren 19 är det boendeparkering och i övrigt reserverad parkering för kommunen och företag.

Drönarbild över fastigheterna som inom några år kommer att rymma upp mellan 55 och 70 lägenheter.

Historik

Planområdet har haft en skiftande användning under de senaste årtionden. På Färgaren 8 har det legat bensinstationer, antingen vända mot Södergatan eller mot Bryggaregatan. Den senaste bensinstationen upphörde 2004 och fastigheten har sedan dess använts som parkeringsplats. Vad man har sett i tillgängligt bildmaterial har västra delen av Färgaren 19 varit obebyggd sedan en lång tid tillbaka. Ut mot Södergatan på Färgaren 19 låg tidigare en 4-våningsbyggnad med butiker i bottenplan och bostäder på övriga våningar. Byggnaden uppfördes troligen under tidigt 1900-tal och revs i början av 1980-talet. Kort därefter uppfördes den byggnad som står på fastigheten idag.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2021 § 194, att anta Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv, Eslövs kommun. Beslutet om antagande av Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö den 5 oktober 2021. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet den 7 juli 2022. Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv överklagades till Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm den 20 juli 2022. Den 30 augusti 2022 kom beslutet att Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Den 30 augusti 2022 vann Detaljplan för Färgaren 8 och 19 i Eslöv, Eslövs kommun laga kraft.

Kontakt

Alice Petersson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window