Bostäder och handel i Löberöd

Fastighetsägaren vill bygga bostäder och handelslokal på på fastigheten Ölycke 1:28 i Löberöd, där gällande detaljplan endast medger uthus.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och handel på en tomt där gällande detaljplan endast medger uthus.  Fastigheten är cirka 2 240 m2 och skulle med en planändring medge en avstyckning med ytterligare en huvudbyggnad.

Detaljplanen från 1938 gjordes med hänvisning till att de dåtida smala tomterna inte var ändamålsenliga till den mer stadsmässiga bebyggelse man önskade, och den tidigare planen från 1923 reglerade inte detta. Det kan dock noteras att 1938 års plans ambitioner inte infriats.

I stort sett alla nutida hus i området fanns redan 1923 och endast små förändringar har ägt rum. Ambitionen från 1938 om stadsmässigare kvarter och större tomter kan därför idag ifrågasättas och en mer medgivande plan medges. De smala tomterna utgör idag ett karaktärsdrag. I motsats till 1938 års ambitioner har bebyggelsen idag ett visst miljö- och bevarandeintresse, vilket också bör uttryckas i en ny detaljplan.

Den norra halvan av den aktuella tomten medger endast uthus. På denna del finns även två större och äldre uthus placerade, vilka också fanns 1923 men idag inte är ändamålsenliga. Görs en ny detaljplan skulle detta sannolikt också medföra att åtminstone ett av dessa uthus riskerar att rivas.

Gatubild på fastigheten Ölycke 1:28 i Löberöd

Gatubild på fastigheten Ölycke 1:28 i Löberöd

Planens läge och storlek.

Området är cirka 2 240 m2 stort och ligger centralt i östra Löberöd. Det byggdes för cirka hundra år sedan och husen är i huvudsak oförändrade sedan bebyggelsen uppfördes. Fastigheten är privatägd.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 april 2020 § 58 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Kontakt

Torsten Helander

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window