Bostadshus med student- och hyresbostäder norr om COOP i centrala Eslöv

Fastighetsägaren önskar bygga ett bostadshus med student- och hyresbostäder, totalt cirka 36 lägenheter på fastigheten Sebran 38 i Eslöv.

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva lämpligheten för en högre exploatering av bostäder inom fastigheten än vad gällande detaljplan tillåter. Gällande detaljplan, antagen 1961, tillåter bostäder i tre våningar på halva delen av fastigheten mot Västerlånggatan. Resterande mark får inte bebyggas enligt planen.

Fastighetsägaren önskar bygga ett bostadshus med varierad höjd från 4 till 8 våningar. Bostadshuset planeras innehålla student- och hyresbostäder, totalt cirka 36 lägenheter.

Gatubild fastigheten Sebran 38

Gatubild fastigheten Sebran 38.

Planens läge och storlek

Planområdet omfattar fastigheten Sebran 38 och ligger i korsningen Västerlånggatan/Repslagaregatan, norr om COOP, i centrala Eslöv. På fastigheten, som är cirka 660 m2, ligger två gatuhus i 1,5 plan. I den ena sker försäljning av kakel och i den andra finns en bostad. På bakgården finns gårdsbyggnader. Bebyggelsen på fastigheten är av äldre karaktär. Fastighetsägare är Rezniqi och Fastighet AB.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Antagande

Kommunstyrelsen antog Detaljplan för Sebran 38, i Eslöv, Eslövs kommun, vid sitt sammanträde den 4 oktober 2022. Planen vann laga kraft 4 november. Mer information finns under rubriken Status och handlingar, Antagen detaljplan.

Kontakt

Torsten Helander

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window