Utbyggnad av kriminalvårdsanstalt i Rönneholm

Sökande avser att uppföra en ny anstalt klass 2 (sluten) inom den norra delen av fastigheten (norr om Rönne å). Den nya anstalten planeras att successivt byggas ut och kommer totalt kunna inrymma cirka 150–200 platser. Del av befintliga byggnader är planerade att ingå i verksamheten.

Läge och storlek

Planområdet är en del av fastigheten Rönneholm 6:2 i Rönneholm, Eslövs kommun. Inom planområdet finns flera olika byggnader som härstammar från olika tidsperioder. Planområdet består av flera historiska byggnader och angränsar till Rönne å. Planområdet omfattas av flera skydd som värnar natur och friluftsliv i området, såsom riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv, strandskydd och landskapsbildskydd.

Södra delen av fastigheten används idag av kriminalvården och är en öppen anstalt. Verksamheten omfattar även flertalet byggnader där även Rönneholms slott ingår.

rönneholmsanstalt detalj
Röd markering visar områdets placering där sökande vill etablera en ny anstalt. Svart streckad linje illustrerar gränsen för fastigheten Rönneholm 6:2.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra en ny anstalt på Rönneholmsområdet.

Detaljplaner i Eslövs kommun (eslov.se)

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 juni 2024 § 119 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Kontakt

Matilda Sjöö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window