Vision Eslöv 2040

Eslövs kommun tar fram en ny vision för framtiden som ska antas under våren 2024.  Visionen ska ersätta den nuvarande som sträcker sig till år 2025 och ska beskriva hur vi vill att vår kommun ska utvecklas, se ut och vara år 2040.

Politikerna i kommunstyrelsen har beslutat att när den nya visionen tas fram genomförs även en bred dialog där kommuninvånare, företag och föreningar får möjlighet att förmedla sin bild av det framtida Eslöv. Dialogarbetet med externa målgrupper har pågått under 2023. Under 2024 har dialogunderlaget bearbetats och ett slutgiltigt visionsförslag kommer att presenteras i kommunfullmäktige under våren 2024.

Vad är en vision?

En vision är ett önskat framtida tillstånd. En målbild som berättar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Vilka är kommunens styrkor som vi vill bygga vidare på och vad drömmer vi om att Eslövs kommun ska vara år 2040. Visionen ska beskriva den utveckling som vi önskar i ett framtida Eslöv.

Från Harlösa i söder till Billinge i norr, från Marieholm i väster till Löberöd i öster sträcker sig vår kommun. I mitten har vi centralorten Eslöv.
Från Harlösa i söder till Billinge i norr, från Marieholm i väster till Löberöd i öster sträcker sig vår kommun. I mitten har vi centralorten Eslöv.

Varför tas en vision fram?

Nuvarande vision togs fram 2014 och lyder Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025.

Med utgångspunkt i tanken att Eslöv ska vara en kommun både för de som bor och de som driver företag här, har kommunen arbetat med flera olika frågor och utmaningar. Det har till exempel handlat om att:

 • arbeta med stadsomvandlingen i östra Eslöv
 • genom projektet Ung Kompetens ge ungdomar och unga vuxna stöd på väg mot studier eller arbete
 • samverka med företag och att arrangera kommunens Näringslivsdagar
 • renovera eller bygga nya skolor och förskolor
 • köpa Gyaskogen för att säkerställa att det är en plats för rekreation och fritidsaktiviteter
 • planera för ett nytt demensboende
 • arbeta med medborgarbudget för att utveckla kommunens byar
 • bygga om Stora torg till en mötesplats mitt i staden
  och mycket mycket mer…

Den nuvarande visionen tar sikte mot 2025 och eftersom vi nu snart är där behöver kommunen en ny vision att ta avstamp i för att skapa det bästa Eslöv till år 2040.

Målbild

Sveriges kommuner står inför många utmaningar, vilket ställer krav på en tydlig vision, välgrundade mål och strategier och en vilja och förmåga att genomföra dessa. Vår vision ska:

 • Måla upp en attraktiv framtidsbild
 • Utmana och inspirera
 • Vara utgångspunkt för framtida utveckling
 • Ge gemensam stolthet och framtidstro

Tillsammans skapar vi den framtid och närtid vi vill ha i vår kommun.

Process

Hela visionsprocessen har byggt på en bred dialog, förankring, delaktighet och engagemang där så många som möjligt som bor i, verkar i, eller bryr sig om Eslövs kommun har fått möjligheten att bidra till visionen.  Från maj till och med september månad 2023 har förtroendevalda och tjänstepersoner arrangerat nio olika träffar runt om i kommunen för att inhämta synpunkter från så många som möjligt. Såväl kommuninvånare, näringsliv som föreningar har deltagit. En bred förankring och delaktighet skapar bättre förutsättningarna för visionen att bli ett enande riktmärke som ägs av många. Den nya visionen ska presenteras och beslutas i kommunfullmäktige under våren 2024.

Metoder för dialog

Under 2023 har det funnits flera sätt för medborgare och näringsliv att delta i visionsarbetet. Nio fysiska dialogmöten har genomförts på plats, i Eslöv och i kommunens byar, där alla har varit välkomna att delta. Möjlighet att komma med idéer, inspel och förslag via kommunens dialogportal har varit ett annat sätt för att skapa delaktighet.  Dialogportalen har varit öppen mellan den 10 maj och 30 september 2023.

Kontakt

Kristina Prahl

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window