Bostäder i tidigare Santessons skofabrik på Vasagatan

Fastighetsägaren vill bygga bostäder i fastigheten Falken 10 i Eslöv. Fastigheten var ursprungligen Santessons skofabrik.

Under första halvan av 1900-talet låg Santessons skofabrik här. Det tillverkades skor av så god kvalitet att självaste Kung Gustav V köpte sina skor härifrån. 1956 lades fabriken ner. Byggnaden är idag tom.

Planens läge och storlek

Planområdet ligger i Östra Eslöv, korsningen Kvarngatan/Vasagatan. Fastigheten är knappt 1200 m2 stor och är idag taxerad som en industri- och lagerenhet.  På fastigheten står en äldre industribyggnad i tre våningar. Byggnaden byggdes som en skofabrik, men står idag tom. Fastigheten är privatägd.

Karta med alla detaljplaner

Fastigheten Falken 10.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att befintlig byggnad ska kunna omvandlas till bostäder och att den befintliga byggnadens arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden ska bevaras. Syftet är också att göra det möjligt att uppföra nya bostäder.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Torsten Helander

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window