Fastigheten Avbitaren 1 i Eslöv

Fastighetsägaren till fastigheten Avbitaren 1 i Eslöv vill utveckla området med nya verksamheter.

Planens syfte

Syftet med projektet är att möjliggöra en mer flexibel och mångfunktionell användning av fastigheten.

Planens läge

Karta med alla detaljplaner

Planområdet innefattar fastigheten Avbitaren 1, som ligger i östra Eslöv, vid korsningen Trehäradsvägen och Östra vägen. Tidigare ägare var Kraftringen, nu ägd av Paras Bygg i Eslöv AB.

På fastigheten finns en stor huvudbyggnad som främst används som kontor samt två mindre byggnader som inhyser en bilverkstad och lager. Den södra delen av fastigheten används som uppställningsplats för byggmaterial.

Fastighetsägaren vill få bygga ett friskvårdscentrum med bland annat gym i den befintliga huvudbyggnaden. Delar av den befintliga verksamheten som bedrivs inom fastigheten kommer fortsatt att vara kvar.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Matilda Sjöö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window