30 småhus och ett mindre naturområde i centrala Flyinge

OBOS vill bygga cirka 30 småhus på fastigheterna Östra Gårdstånga 17:1 och del av Östra Gårdstånga 19:1 i Flyinge. Även ett mindre naturområde ska utvecklas.

Storlek och läge

Planområdet som är ca 29 000 m2 ligger i ett villakvarter i centrala Flyinge och ansluter till Tulpanvägen och Körsbärsvägen i centrala Flyinge. Strax norr om planområdet ligger förskolan Häggebo. Planområdet omfattar fastigheten Östra Gårdstånga 17:1 som har en privat ägare och del av Östra Gårdsstånga 19:1 som ägs av Eslövs kommun.

Karta med alla detaljplaner.

Utformningsförslag med bebyggelse som går att uppföra enligt föreslagen detaljplan.
Utformningsförslag med bebyggelse som går att uppföra enligt föreslagen detaljplan.
Fotografi över planområdet. Fotografiet är taget i planområdets östra del och blickar ut mot väster.
Fotografi över planområdet. Fotografiet är taget i planområdets östra del och blickar ut mot väster.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder i centrala Flyinge. Syftet är även att planlägga ett naturområde för att fördröja dagvatten och skyfall. Den planerade bebyggelsen är ett förtätningsprojekt i Flyinge som möjliggör bostäder med korta avstånd till viktiga målpunkter. Flyinge har haft en hög befolkningstillväxt och behovet av fler bostäder har därmed också ökat.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Sofia Svensson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window