Kanalgatan blir ett attraktivt stråk i Eslövs centrum

Gröna gångstråk, möjlighet att köra läng hela gatan och parkeringsplatser nära handeln i centrum. Det ingår i förslaget när Kanalgatan ska byggas om till ett grönt och attraktivt stråk i centrala Eslöv.

Längs delar av Kanalgatan planeras ett grönt gångstråk i mitten.

Omgestaltningen av Kanalgatan delas in i tre olika etapper. De två yttersta delarna – mellan Stadsparken och Bryggaregatan och mellan Västergatan och Föreningstorget – kommer att få gröna gångstråk i mitten och längsgående parkeringar i båda riktningarna.

Parkeringsplatserna i centrum bevaras

På den mittersta delen – mellan Bryggargatan och Västergatan – blir det även i fortsättningen gott om parkeringar, för att bevara de viktiga handelsnära parkeringsplatserna. Totalt innehåller förslaget 165 parkeringsplatser, ungefär tio färre än vad som finns idag.

– Vi ser att parkeringsplatser behövs där det är nära till handeln i centrum. Mätningar visar att det är just parkeringarna i mitten av gatan som används mest idag, säger Bengt Andersson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Längs hela Kanalgatan blir det enligt förslaget möjligt att köra längs enkelriktade gator, en förändring mot idag då det inte går att köra hela sträckan.

Parkeringsplatserna nära handeln i centrum bevaras i förslaget.

Risken minskar för översvämningar vid skyfall

En av anledningarna till att Kanalgatan ska byggas om är att minska risken för översvämningar vid skyfall. Därför kommer mitten av gatan att sänkas ner för att fungera som magasin för regnvatten vid skyfall.

Så kallade regnbäddar ska ta hand om vattnet även vid mindre häftiga regn. Det är en specialkonstruerad planteringsyta för till exempel träd och buskar som samlar upp vattnet. Med dräneringsledningar i botten leds vattnet långsamt ut till dagvattensystemet.

Planeringen av utformningen har gjorts i samarbete med VA SYD, som i samband med att gatan byggs om kommer att separera spill- och dagvattnet.

Planeras vara klart 2026

Efter förstudien för projektet som genomfördes 2021, startar projektering och anläggning för de tre etapperna under oktober 2023. Hela gatan planeras vara färdig 2028.

Se historiska bilder från Kanalgatan

Kontakt

Pär Larsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window