Lägenheter på Kvarngatan

Fastighetsägaren för Abborren 9 i centrala Eslöv önskar att uppföra 50 lägenheter på fastigheten som idag rymmer secondhandbutik och tillhörande parkeringsplats.

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett bostadshus med knappt femtio lägenheter i upp till sex våningar längs Kvarngatans norra del på mark som i gällande plan är avsedd för industriverksamhet.

Läge och storlek

Fastigheten Abborren 9 är drygt 3000 kvm stor och ligger 500 meter från Stora torg och 500 meter från stationen i centrala Eslöv, på Kvarngatans nordligaste del, intill järnvägen. Fastigheten rymmer idag Sankt Erikshjälpens lokaler och parkering. En tredjedel av tomten, närmst Kvarngatan, är i planförslaget till för bostadshuset, en tredjedel på gården bakom huset är till för trädgård och vattenhantering och resterande tredjedel mot järnvägen är till för parkering.

Karta med alla detaljplaner

Länk till detaljplanen som interaktiv 3d-modell. Här kan du till exempel göra skugganalys och mäta. Den interaktiva kartan kan vara långsam att ladda upp.

Historik

På den del av fastigheten som idag är parkeringsyta intill järnvägen byggdes 1915 ett 25 meter högt torktorn för spannmål med intilliggande magasin i två och en halv våningar höga tegelfasader. Ett vattentorn kopplat till järnvägen, byggt i ett fackverk av timmer, syns också i bygglovet från 1915. 1950 byggdes torkanläggningen om och de två nuvarande magasinen anlades på norra halvan av tomten. 1983 inreddes för Skånska Lantmännens räkning en byggvaruhandel i dessa och 1999 togs magasinen i bruk av Erikshjälpen, som använder dem än idag.

Vy över planområdet
Vy över planområdet

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd. Samrådstiden var 2021-04-26 – 2021-06-28.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 februari att skicka detaljplan för Abborren 9 på granskning. Granskningen är öppen fram till 2023-04-11.

Kontakt

Andreas Ask

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window