Villatomter och grupphusbebyggelse i Löberöd, Ölyckegården, etapp 3

Eslövs kommun har påbörjat arbetet med den sista etappen i det större exploateringsprojektet Ölyckegården i Löberöd. Området med bostäder har byggts ut i omgångar.

I etapp 3 planeras 20 villatomter och grupphusbebyggelse. Etapp 1 och 2 är sedan tidigare bebyggda.

Storlek och omfattning

Området är beläget i östra Löberöd. Blåsbälgsgatan kommer att förlängas och tre nya lokalgator samt en gång- och cykelväg ska anläggas.

Planlagt område är markerat med rosa färg. Förutom bebyggelse innefattar det markerade området även allmän platsmark så som gator och grönområden.

Villatomter och kvarter för grupphusbebyggelse

Etapp 3 omfattas av två detaljplaner som beskriver hur området ska utformas och vilken bebyggelse som får uppföras. Planen innehåller 20 villatomter och två kvarter för grupphusbebyggelse. Kommunen planerar att bygga ut allmän plats för hela området men försäljningen och byggnationen av bostäder kommer att ske i etapper.

Illustrationsplan över området framtagen av WSP
Illustrationsplan över området framtagen av WSP

Försäljningen av villatomter

Försäljningen av villatomterna kommer att ske via Eslövs kommuns tomtkö. För de kvarter där grupphusbebyggelsen kan uppföras kommer markanvisningstävling att utlysas för byggaktörer.

När byggnationen av bostäder har avslutats kommer gator och allmänna platser att färdigställas med ytterligare asfalt och planteringar. Att vissa arbeten utförs först då allt är bebyggt, beror på de transporter och anläggningsarbeten som sker vid byggnation på tomterna.

Kontakt

Alice Petersson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window