Ombyggnation av Stadsparken och Joel Sallius plats i Eslöv

Stadsparken och Joel Sallius plats i Eslöv kommer nu att byggas om. Befintlig grönska kommer att kompletteras med nya planteringar, gångar, sittplatser och en helt ny lekplats. Mitt i parken anläggs en nedsänkt plats med damm för att kunna hantera vatten vid skyfall.

Stadsparken var från sena 1800-talet till 1909 plats för kreatursmarknad. Torget, som det då var, kallades kreaturtorget eller oxtorget. När Eslöv 1911 blev en stad flyttades kreaturhandeln till Gröna torg, och Stadsparken anlades istället som park. Stadsparkens utformning som den är idag ritades 1926 av Erik Bülow-Hübe, stadsplaneraren som ritade hela Eslövs stadsplan. Inför en lantbruksmässa 1934 anlades parken efter Bülow-Hübes förslag.

Läs om Stadsparkens historia på vår historiewebb

VA SYD lägger nya dagvattenledningar genom Stadsparken

Ombyggnationen av parken kommer att genomföras i samarbete med VA SYD. Dag- och spillvattenledningarna från Kanalgatan ska separeras och nya dagvattenledningar ska dras genom Stadsparken. I parken finns flera träd som är särskilt skyddsvärda. Som särskilt skyddsvärda räknas bland andra träd som har en stam grövre än en meter i diameter och ek- och bokträd som är äldre än 200 år. VA SYD kommer därför att lägga ledningarna för att göra minst påverkan på träden, häckarna och deras rötter.

Parken får tre delar med olika karaktär

Stadsparken kommer att delas in i tre delar. Den formella finparken i öster, den lekfulla parken i väster och en oval plats i mitten för möten. Visionen är att skapa en stadspark som Eslövsborna kan känna sig stolta över. Den ska skapa en helhet med omkringliggande stråk och målpunkter som till exempel Kanalgatan och Medborgarhuset. Det ska bli en vacker stadspark med plats för avkoppling, samvaro, lek och aktivitet.

Joel Sallius plats – en del av parken

Joel Sallius plats framför Medborgarhuset har historiskt varit fabriksområde. Här låg en yllefabrik och därefter Åkermans verkstad. Platsen är döpt efter Joel Sallius, lärare och politiker i Eslövs stadsfullmäktige. Enligt detaljplanen kan här byggas hotell med underjordiskt garage. Det är inte troligt att ett hotell byggs på platsen inom de närmsta åren, så kommunfullmäktige fattade beslut att ta med platsen i projektet för Stadsparken. Platsen ska bli mer attraktiv och ska kunna fungera som en mingelyta för Medborgarhuset.

Föroreningar på Joel Sallius plats saneras

Under planeringen av ombyggnationen togs rutinmässiga markprover i Stadsparken och på Joel Sallius plats. På Joel Sallius plats hittades ytliga föroreningar av tungmetaller och Eslövs kommun rekommenderades att hägna in platsen. Det är vanligt att platser som tidigare varit industrifastigheter har föroreningar i marken.

Platsen kommer att hållas inhägnad till dess att den ska saneras under ombyggnationen.

Så här planeras parken och Joel Sallius plats att göras om

Illustration: WSP

 1. Den befintliga fontänen bevaras och en ny plats skapas kring den.
 2. Plats för en ny skulptur – ”PSSST!” av konstnären Åsa Maria Bengtsson
 3. I parkens ytterkanter skapas en rumsbildande plantering i flera skikt, med träd, buskar och örter. Mot de anslutande gång- och cykelstråken avgränsas med ett staket eller mur.
 4. Den befintliga stora häcken bevaras och här anläggs parkens mötesplats i kvällssol.
 5. En damm, med plats för dagvatten anläggs i den centrala delen av parken. Den ovala platsen blir nedsänkt för att kunna hantera vatten vid skyfall.
 6. En ny lekplatsen med temat järnväg för att koppla till Eslöv som järnvägsstad.
 7. Ett lusthus, anläggs i den västra delen av parken. Här blir det fin utsikt över Stadsparken och även in mot Joel Sallius plats.
 8. En 0,9 meter hög mur byggs mellan Västerlånggatan och parken som ger bullerdämpning och ökar trafiksäkerheten.
 9. I den nordvästra delen ligger den mer artrika trädplanteringen. Här kommer finnas ytor och rum som bjuder in till lek även utanför lekplatsen.
 10. De befintliga häckarna och formklippta buskarna får sällskap av både fler formklippta figurer och formstarka träd i pelarform som står i en vårblommande gräsmatta.
 11. Entréerna till parken förtydligas på olika sätt. De stora träden som står på parkens bägge långsidor bevaras och gångstråk läggs på båda sidor om dessa grupper.
 12. En pampig perennplantering föreslås i siktlinjen, att beundras från fontänplatsen.
 13. Vid Joel Sallius plats får rabatten ett lyft med nya perenner och en ny inramning med cortenstålskanter.
 14. Ny belysning vid samlingsytan, cykelparkeringen och vid ett nytt gångstråket upp mot järnvägsstationen.

Ny lekplats med järnvägstema

Den nya lekplatsen kommer att ligga i de västra delarna av parken och få ett genomgående järnvägstema. Här kommer att finnas bland annat klätterställning, gungar och sandlåda. Mitt emot lekplatsen i parkens nordvästra hörn kommer gångar, lekytor och stockar att finnas för att inbjuda till lek även utanför lekplatsen.

Inspirationsbilder för den nya lekplatsen

Kontakt

Karin Jonsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window