80 till 100 bostäder och förskola söder om Väggarp

Fastighetsägaren vill bygga 80 till 100 bostäder och förskola på fastigheten Örtofta 21:1 i Örtofta, söder om Väggarp.

Idag består området av jordbruksmark och ligger omedelbart nordväst om Väggarp. En mindre del i norra delen är skogsbeklädd. Söderut löper en gång- och cykelbana ner till järnvägsbanken och cykelväg längs Kävlingeån.

Planen har som mål att omfatta blandad bostadsbebyggelse och kommunal service med 80 till 100 radhus/kedjehus och villor.

Läge och storlek

Planområdet är strax under tio hektar vilket är ungefär så stort som befintliga Väggarp och motsvarar i huvudsak det område som är utpekat i översiktsplan som lämpligt för tillkommande bebyggelse. Områdets mera exakta omfattning och innehåll kan under planarbetet komma att revideras.

Karta med alla detaljplaner

Vy över planområdet.

Örtofta–Väggarp bjuder på spännande naturförutsättningar med vatten, skog, åker och äng, allt från medeltida slottsmiljö, kyrka och vägstrukturer, till bostadsbruks- och fabriksmiljöer. Här finns också befintlig infrastruktur och goda kommunikationer och inte minst närhet till Eslövs stadsområde och Lund.

Naturvårdsprojekt och tillgängliggörande av Kävlingeån pågår i närheten. Cykelväg till Kävlinge finns och Lund planerar för cykelväg till närliggande Håstad. Till Eslöv finns bra cykelväg via Ellinge i stora delar av sträckan.

Örtofta–Väggarp har under en tid stått still i sin utveckling som boendeort och skulle behöva, och vinna, på ett komplement.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom en detaljplan pröva och möjliggöra en lämplig bostadsbebyggelse med 80 till 100 bostäder och förskola på nuvarande jordbruksmark söder om Väggarp. Området är idag inte detaljplanelagt. Angränsande område i nordväst är planlagt för friliggande bostäder 1974-04-03. Denna plan är sedan länge fullt utbyggd. Tilltänkt ny plan ger en dryg fördubbling av bostadsbeståndet i Väggarp. Fastigheten är privatägd.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Torsten Helander

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window