Villor och lägenheter på gammal industrifastighet i Flyinge

Fastighetsägaren vill bygga villor och lägenheter på en gammal industrifastighet, Östra Gårdstånga 2:50 i Flyinge.

Läge och storlek

Planområdet är 6 000 kvm stort och utgörs av fastigheten Östra Gårdstånga 2:50 som ligger i östra Flyinge vid Björkvägen.

Idag står det en industribyggnad med en silo inom fastigheten. Företaget Lantmännen ägde tidigare fastigheten men sen mitten av 1990-talet är fastigheten i privat ägo. Idag används delar av industribyggnaden som garage.

Karta med alla detaljplaner

Vy över silon och industribyggnaderna inom planområdet.

Vy över silon och industribyggnaderna inom planområdet.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syfte är att skapa förutsättningar för att bygga bostäder på nuvarande industrifastighet.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 9 februari 2021 § 17 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Kontakt

Mikael Vallberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window