Upp mot 100 nya bostäder i Bergaområdet

Fastighetsägaren Brinova Berga AB vill bygga till fastigheten Piggvaren 4 och 5 i Bergaområdet i Östra Eslöv för att skapa upp mot 100 nya bostäder.

Läge och storlek

Bergaområdet är ett centralt beläget område i Östra Eslöv. Området är sedan 1969 bebyggt med ungefär 300 lägenheter i trevånings flerfamiljshus. Området, husen och lägenheterna är i huvudsak oförändrade sedan bebyggelsen uppfördes. Det aktuella området avgränsas i öster av Bergavägen, i norr av Vålarödsvägen, i söder av Fiskaregatan och i väster av Ringsjövägen.

Karta med alla detaljplaner

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva möjligheten till komplettering med ytterligare ett hundratal bostäder på parkeringsytor öster och väster om Berga.

Bergaområdet bedöms som lämpligt att förtäta för att tillföra ett mera varierat boende till området. Moderna attraktiva lägenheter tillförs och det äldre beståndets enkelhet kan värnas mot förvanskning. Grönytor inom området kan hållas intakta och förtätning kan med fördel ske i outnyttjade och glesa ytor.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Matilda Sjöö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window