Blommor och bin, projekt för att öka biologisk mångfald

Projektets syfte är att öka den biologiska mångfalden inom kommunen för att skapa bättre förutsättningar för vilda pollinatörer.

Ett annat syfte är att öka kunskapen om och synliggöra arbetet med biologisk mångfald. Projektet finansieras av Lokala Naturvårdssatsningar (LONA).

Vad?

Många arter av pollinerande insekter är allvarligt hotade. I Sverige finns 299 vilda biarter varav ungefär en tredjedel är rödlistade. Utan pollinerande insekter kommer många växtarter och växtberoende organismer att på sikt att försvinna.

Över 75 procent av världens odlade livsmedel är helt eller delvis beroende av insektspollinering. Gör vi inget för att skydda de pollinerande insekterna kommer det att få allvarliga ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser.

Det finns många hot mot pollinatörer. Förlust av öppna och blomrika marker, färre marker med öppen sand, mindre död ved, färre våtmarker och användandet av växtskyddsmedel och insekticider.

Väggsidenbi som hittades under inventeringen i planteringen utanför Carl Engströmskolan i Eslöv. Foto: Karin Johnson

Hur?

En möjlighet att gynna bin och andra pollinerade insekter är att öka mängden blommor och möjliga boplatser på kommunal mark. Det finns olika sätt att göra detta men ett sätt är att ändra markanvändning och skötsel av kommunala grönytor. Vi kommer testa tre olika åtgärder för att öka förekomst av blommande örter på utvalda grönytor:

  • insådd av blommor
  • slåtter
  • ändrad gräsklippningsregim.

Genom att ställa om från klippta grönytor till blomrik ängs- och gräsmark skapar vi multifunktionella ytor som gynnar pollinerande insekter, biologisk mångfald och levererar fler ekosystemtjänster.

Kartlägga grönområden med vilda pollinatörer

För att välja ut möjliga grönytor att ställa om till blommande ängar genomfördes under sommaren 2022 en inventering av förekomst av vilda bin och fjärilar i Eslöv och i Flyinge. Vi kommer att göra en kartläggning av kommunens grönytor i dessa orter och välja vilka grönytor som ska läggas om inom projektet.

Rekreativa och pedagogiska värden

Blomrik ängsmark och gräsmark är estetisk tilltalande och bidrar till en ökad känsla av natur och naturupplevelse framför allt i stadsmiljö. Åtgärderna kommer därför även att stärka de rekreativa värdena av kommunens grönytor och bidra till människors välmående och hälsa.

Blomrika ytor med högre biologisk mångfald har även höga pedagogiska värden. Genom att involvera barn i arbetet med att gynna biologisk mångfald i deras närmiljö hoppas vi att de, förutom en ökad kunskap om vilda pollinatörer, även får ett ökat intresse och positiv inställning till natur, biologisk mångfald och dess bevarande. Aktiviteter inom projektet som barnen kan involveras i kan till exempel vara att bygga stekelhotell och hjälpa till med att så frön och skapa äng där gräsmatta funnits tidigare. I viss utsträckning kan förskolor och skolor även få medel till att anlägga gynnsamma miljöer för vilda pollinatörer på sin egen gård eller skolgård. Detta kan vara att odla växter som gynnar vilda pollinatörer.

Vi vill också öka intresset och kunskapen om pollinerande insekter hos en bredare allmänhet genom informationsskyltar, aktiviteter kopplade till projektet samt deltagande i LONAdagen.

Kontakt

Annika Söderman

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window