Utveckling av den gamla yllefabriken i Marieholm

Fastighetsägaren vill skapa bostäder och lokaler för företag i yllefabriken och bygga fler hus på området inom fastigheterna Sibbarp 4:6 med flera.

Marieholms Yllefabrik grundades 1904 och 2002 lades verksamheten ned. Sedan några år tillbaka har här däremot i befintliga lokaler sakta etablerats olika verksamheter, tillfälliga eller mera permanenta, i en del av lokalerna.


Plats och omfattning

Den gamla yllefabriken består av cirka 17 000 m2 fabriks- och kontorslokaler, i vissa delar upp till fyra våningar. Dessutom finns ett bostadshus sedan lång tid tillbaka vid infarten till området. Yllefabriken ligger centralt beläget i Marieholm, precis söder om Saxån, vid Yllegatan, med korta avstånd till viktiga målpunkter i Marieholm som exempelvis handel, skola, bibliotek, tågstation och natur.

Karta med alla detaljplaner

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva den gamla yllefabriken i Marieholm för en annan användning än den 17 000 m industrianvändning som gällande plan föreskriver.

Pekas ut i översiktsplanen

Längs Saxån finns Marieholms enda större sammanhängande naturmiljö med uppvuxen vegetation. Området längs Saxån utgör livsmiljöer för växter och djur och potentialen som rörelsestråk för allmänhetens friluftsliv är stor.

Översiktsplanen pekar ut ett grönstråk längs Saxåns hela södra sida som önskvärd att tillgängliggöra liksom två passager över ån. Dessa stråk skulle i delar också kunna realiseras i samband med att området får planrätter för en ny användning etablerad.

Vidare föreslås i översiktsplanen en ändrad markanvändning i detaljplanen syftande till en mer funktionsblandad bebyggelse i området för att bevara och utveckla områdets kvaliteter. Ansökan är förenlig med Översiktsplan 2035.

Marieholms yllefabrik

Marieholms yllefabrik

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samrådsperioden för den gamla yllefabriken är nu avslutad, nästa steg i processen är granskning.

Kontakt

Andreas Ask

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window