Den gamla Spritfabriken blir bostäder och affärslokaler

Eslövs Bostads AB köpte fastigheten Örnen 4 – där Spritfabriken är en del av fastigheten – redan 2013. Efter många idéer och omtag har Eslövs Bostads AB:s styrelse enhälligt beslutat att genomföra renovering av Spritfabriken och skapa 55 nya lägenheter, 45 garageplatser och drygt 1 300 kvadratmeter lokalyta som kommer stå klart 2024–2025.

Byggnaderna vid Spritfabriken är listade som värdefulla för kulturmiljön i centrala Eslöv. De byggnader som är skyddade kommer därför att bevaras och kompletteras med nya byggnader i en stil som harmonierar med de äldre.

Illustration över det framtida spritfabriksområdet. Illustration: LINK Arkitektur.

Illustration över det framtida spritfabriksområdet. Illustration: LINK Arkitektur

– Spritfabriken är till en del ett renoveringsprojekt och till en annan del ett nyproduktionsprojekt. Utöver själva industribyggnaden adderas helt nya hus i modern arkitektur som harmonierar med de äldre byggnaderna. Blandningen av det nya och det gamla kommer att skapa en unik boendemiljö, där Eslövs historia förenas med samtid och framtid, berättar Kristina Forslund, vd för Eslövs Bostads AB.

Högre omkostnader

Att bevara och renovera kulturmiljöhistoriska byggnader innebär att kostnaden blir högre än för annan nyproduktion och Eslövs Bostads AB har därför bett ägaren Eslövs kommun om att få göra en nerskrivning på 120 miljoner kronor, vilket ger bolaget ett negativt resultat året då Spritfabriken står klar 2024 eller 2025.

Eslövs Bostads AB har ett positivt eget kapital och en nerskrivning äventyrar inte bolagets långsiktiga existens, men ett godkännande behövs av ägaren.

Under byggtiden kommer bolaget dock inte att starta några större nybyggnadsprojekt. Däremot kommer de fortsättningsvis kunna leverera nyproduktion i enlighet med ägardirektivet, det vill säga ha möjlighet att bygga samhällsfastigheter där kommunen är hyresgäst.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande (S), och Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande (M), berättar att det var en enig kommunstyrelse som tog beslutet.

– Vi ser positivt på att Eslövs Bostads AB tar hand om kulturmiljön och utvecklar området. Det är viktigt såväl för stadsbilden som för utvecklandet av hela östra Eslöv.

Det gamla industrispåret för tåg ska i samband med ombyggnaden av Spritfabriken bli ett gång- och cykelstråk. Syftet är att binda samman området med centrum och stationen. På så vis hoppas kommunstyrelsen att Spritfabriken blir ett draglok för den fortsatta utvecklingen av Östra Eslöv.

Vad gäller nyproduktionen av hyreslägenheter i Eslöv är inte kommunalråden oroliga. Eslövs Bostads AB har de senaste två åren producerat 125 nya hyreslägenheter och exploateringsnivån bland privata aktörer är mycket hög.

Startar parkeringsbolag

Kommunstyrelsen godkände även bolagets önskemål om att starta ett parkeringsbolag under 2023 för att driva parkeringarna på området.

Historisk mark

Spritfabriken uppfördes ursprungligen 1904 som mjölkpulverfabriken AB Siccator. Men redan 1910 bytte verksamheten både inriktning och namn. Som Skånsk Spritförädling AB började man tillverka sprit istället för mjölk.

Företaget förstatligades 1917 när det köptes upp av AB Vin- & Spritcentralen. Efterhand blev tillverkning av sprit alltmer centraliserad och 1957 lades fabriken i Eslöv ner.

Sedan dess har byggnaderna använts till olika ändamål som lager, utställningar, svartklubbar med mera. 2005 spelades skräckfilmen Vem är du? med bland andra Nour El-Refai in i lokalerna. Jonas Skelterwijk stod för manus och regi.

Kvarterets karaktär bevaras

För att bevara och framhäva den industriella karaktären kommer lägenheterna att variera i storlek och utformning. Ambitionen är att bibehålla industrikänslan och förena den med moderna material.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglovet den 25 mars och det har nu vunnit laga kraft.

En inspirationsbild från det framtida spritfabriksområdet. Illustration: LINK Arkitektur

En inspirationsbild från det framtida spritfabriksområdet. Illustration: LINK Arkitektur

Illustration över det framtida spritfabriksområdet. Illustration: LINK Arkitektur.
Illustration över det framtida spritfabriksområdet. Illustration: LINK Arkitektur

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window