Centrumnära bostäder, Coops parkeringsplats

Stenbocken 14 och 15 ska skapa förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och centrumverksamheter i ett historiskt strategiskt läge i Eslöv. Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum.

Centrumverksamhet kan vara handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Kvarteret Stenbocken är tänkt att byggas i två etapper.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 november 2023 att ändringen av detaljplanen ska hållas tillgänglig för granskning. Granskningstiden är 20 december 2023 till 20 januari 2024.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Eslövs kommun senast 2024-01-20.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsperioden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Synpunkter som lämnas in anonymt beaktas, men ger inte avsändaren rätt att i senare skede överklaga.
Synpunkter lämnar du enklast genom kommunens e-tjänst:

E-tjänst för yttrande

E-tjänst för yttrande

Via brev

Kommunledningskontoret
Eslövs kommun
241 80 Eslövs kommun

Det är då viktigt att det i brevet tydligt framgår att skrivelsen är ett samrådssvar. Det görs enklast genom att i brevets rubrik ange: ”Samrådssvar, Stenbocken 14 och 15”.

Ändring av detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att skicka ut ändring av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 (nuvarande Stenbocken 14, 15, 22 och 23) i Eslöv, Eslövs kommun på samråd. Samrådet är nu avslutat. Ändringens syfte är att behålla alla bestämmelser i gällande detaljplan men ändra byggnadshöjderna så att de möjliggör att det byggnadsförslag som togs fram i samband med framtagandet av den gällande detaljplanen är möjligt att bygga. Beslutsunderlag och uppdaterade handlingar finns under menyn Handlingar.

Läge och storlek

Kvarteret Stenbocken är ett område inramat av Västergatan, Repslagargatan och Västerlånggatan, cirka 300 meter från Stora torg i centrala Eslöv. Inom kvarteret finns en Coop-butik, parkering, tandläkare och padelhall.

Området är cirka 1,6 hektar och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Karta med alla detaljplaner.

Kvarteret Stenbocken ligger i den del av Eslövs stad som började bebyggas på 1860-talet med små gatuhus, 1 till 1 ½ våningar som var individuellt utformade. Det var bostäder och verksamheter som var placerade längsmed gatorna med trädgårdar på baksidan.

1972 revs husen på kvarteret Stenbocken för att ge plats åt ett Domusvaruhus. Idag ligger här en Coop-butik med en större parkering.

Syfte

Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och centrumverksamheter i ett historiskt och strategiskt läge i Eslöv.

Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum.  De ska vara en del av stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljön. Kvarteren ska erbjuda god utemiljö i form av gröna gårdar och takterrasser. Allmänheten ska kunna röra sig genom området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska fungera för etappvis utbyggnad och utveckling.

Efter samrådet har planförslaget bearbetas efter vad som om fram under samrådet och genom nya eller kompletterande undersökningar. Den största ändringen är att exploateringen har minskat.

Fastighetsägare och initiativtagare till planarbetet är Scanbygg i Ystad AB och Byggsystem Öresund.

Planprocessen

Processen med ändring av detaljplanen för Stenbocken 14 och 15 sker med standardförfarande. Det innebär att den först skickas ut på samråd, därefter granskning innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter för att utveckla detaljplaneförslaget. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna underrättelse.

Kontakt

Mikael Vallberg

Kontakt

Alice Petersson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window