Arkitekttävling parallella uppdrag Berga trädgårdsstad

Hur vill vi att Berga trädgårdsstad ska se ut? För att i ett tidigt skede få in flera idéer arrangerade Eslövs kommun en arkitekttävling där flera olika arkitektbyråer fick lämna förslag.

Berga trädgårdsstad ska bli ett blandat bostadsom­råde med villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus. Bostäderna ska vara av varierande karaktär och kvarteren ska knytas samman av bygator och torgliknande platsbildningar. Dessa ska fungera som naturliga träffpunkter för områdets invånare.

Området ska byggas ut i etapper och rymma cirka 250 bostäder. Service som till exempel förskola ska också ingå i exploateringen.

Översiktsplanen styr hur Eslöv ska utvecklas

Det övergripande målet i Eslövs översiktsplan är att Eslöv ska vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun och en attraktiv plats att bo och verka på.

Översiktsplanen beskriver hur den fysiska planeringen på olika sätt ska bidra till att uppnå dessa målbilder.

Eslövs kommun verkar för att ständigt höja kvaliteten i den byggda miljön och för alla kommuninvånares lika rätt till goda livsmiljöer.

Vad behöver man tänka på när man skapar en helt ny stadsdel?

När ett helt nytt bostadsområde ska gestaltas och utformas behöver det ske med hänsyn till alla hållbara aspekter som finns. Nedan finns exempel på frågor som behöver utredas och besvaras i Berga trädgårdsstad.

  • Hur kan området utvecklas etappvis och samtidigt fungera som en enhet?
  • Hur kopplas området till Östergatan/Ringsjövägen?
  • Hur ska angöringspunkterna till området utformas för att underlätta trafiksituationen vid väg 113/Ringsjövägen?
  • Hur kan buller från vägtrafik och den närliggande flygplatsen hanteras för såväl bostäderna som parken?
  • Hur säkerställs att de befintliga gröna funktionerna tas tillvara?
  • Hur säkerställs att dagvatten- och skyfallshantering tas med i planeringen och att de befintliga blå stråken och strukturen tas tillvara?
  • Hur säkerställs ytor för kommunal service som till exempel förskola. Det finns även ett behov av en mellanboendeform, till exempel trygghetsboende eller andra boendeformer för äldre med anpassade bostäder i närhet till annan service.

Varför ordnade Eslövs kommun en arkitekttävling?

En väl genomförd arkitekttävling studerar, provar, jämför och bedömer flera olika alternativ för att uppnå mål och förväntningar.

Genomförs tävlingen tidigt i processen kan unika värden och kvaliteter tillföras i den byggda miljön. Det sparar både tid och pengar och ger möjlighet att skapa livsmiljöer som kan älskas av många under lång tid framöver.

Läs om vilka arkitektbyråer som vann tävlingen.

Vad är parallella uppdrag?

Parallella uppdrag är en speciell form av arkitekttävling, där alla inbjudna arbetar parallellt med samma uppgift. Arbetet är inte hemligt som vid en traditionell arkitekttävling. Alla får veta vem som gjort vilket förslag. Det utses ingen ensam vinnare och alla inbjudna deltagare får lika mycket betalt.
Ett parallellt uppdrag innebär att det inte är något arkitektkontor eller ett specifikt förslag som vinner, utan att det är fritt för uppdragsgivaren att välja bland de goda idéer och delförslag som det parallella uppdraget sammantaget genererar.
Genom uppdragsformen ges ofta en möjlighet att utveckla och pröva nya grepp och lösningar. Eftersom flera grupper arbetar med samma uppgift ställs lösningar och erfarenheter mot varandra och tillfälle ges att vidga sina perspektiv och kunskap.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window