Berga trädgårdsstad

I planområdets nordöstra del, innanför väg 113 och Harjagersvägen, ligger det som ska bli Berga trädgårdsstad, ett blandat bostadsområde med villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus.

Bostäderna ska vara av varierande karaktär och kvarteren ska knytas samman av bygator och torgliknande platsbildningar. Dessa ska fungera som naturliga träffpunkter för områdets invånare.

Området ska byggas ut i etapper och rymma cirka 250 bostäder. Service som till exempel förskola ska också ingå i exploateringen.

Berga trädgårdsstad ska ha en mer småskalig karaktär än övriga utbyggnadsområden i östra Eslöv. Bostadsbebyggelsen blir varierad och bygator håller ihop området. De gröna inslagen ska vara synliga genom hela området med ett större grönområde och dagvattendamm i väster och en grön bullerridå som avgränsar österut.
Berga trädgårdsstad ska ha en mer småskalig karaktär än övriga utbyggnadsområden i östra Eslöv. Bostadsbebyggelsen blir varierad och bygator håller ihop området. De gröna inslagen ska vara synliga genom hela området med ett större grönområde och dagvattendamm i väster och en grön bullerridå som avgränsar österut.

Marken i Berga trädgårdsstad består i dagsläget i huvudsak av uppvuxen äng och åker med samlingar av träd och öppna diken. Det ger goda förutsättningar att skapa en grön stadsdel med uppvuxen grönska, vilket blir en kvalitet för området.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window