Berga trädgårdsstad – nytt bostadsområde i östra Eslöv

Eslövs kommun har påbörjat utvecklingen av ett nytt bostadsområde i östra Eslöv. Berga trädgårdsstad omfattar området öster om Berga, från Harjagersvägen i norr till Östergatan/Ringsjövägen i söder. Platsen består idag mest av åkerplättar och träddungar men målbilden är att skapa en hållbar stadsdel med hög kvalitet. Ett bostadsområde med blandad bebyggelse.

En detaljplan för etapp 1 har påbörjats och samtidigt tas en strukturplan fram för utformningen av hela området som är cirka 37 hektar stort. Inom etapp 1 äger Eslövs kommun och NCC mark.

Markanvisningstävling

Eslövs kommun söker ankarbyggherrar som tillsammans med kommunen vill vara med och utveckla Eslövs nya trädgårdsstad – Berga trädgårdsstad. Genom att samarbeta med ankarbyggherrar vill kommunen skapa förutsättningar för att genomföra utbyggnaden av Berga trädgårdsstad effektivt, hållbart och med hög kvalitet. Genom denna inbjudan söker kommunen flera byggherrar med varierad kompetens och erfarenhet.

Kommunens ambition är att välja två ankarbyggherrar som erbjuds markanvisning inom etapp 1 av Berga trädgårdsstad. Ankarbyggherrarna bjuds in tidigt i detaljplaneprocessen för att tillsammans med kommunen utveckla området på bästa sätt. Ankarbyggherrarna kommer att erbjudas markanvisning för byggrätter som skapas inom området. Byggherrarna ska bidra med sin genomförandekompetens för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande av detaljplanen för att skapa bostäder med hög kvalitet och hållbarhet.

Inbjudan är öppen för samtliga intresserade aktörer. Ansökan skickas in via markanvisning.se senast kl 18.00 den 18 april 2024.
Samtlig information gällande ansökan finns på markanvisning.se. Sista dag för frågor är den 4 april, och även dessa ställs via Markanvisning.se. Att ta del av underlaget, ställa frågor och skicka in ansökan är gratis och kräver registrering av ett kostnadsfritt konto på Markanvisning.se. Har du inte ett konto kan du skapa ett på följande länk: Skapa konto. När ansökningstiden har gått ut kommer kommunen utvärdera samtliga inkomna ansökningar, resultatet förväntas meddelas under juni 2024.”

Här kan du ta del av inbjudan till markanvisningstävlingen

Länk till ansökan på markanvisning.se

Plats och omfattning

Området är beläget i östra Eslöv och är ett av fem utvecklingsområden i kommunens stadsutvecklingsprojekt – Östra Eslöv. Det sträcker sig från Berga industriområde och bostadsområde i väster till Östra vägen i öster, från Harjagersvägen i norr till Ringsjövägen i söder. Hela Berga trädgårdsstad är 37 hektar stort. Den första etappen som detaljplanen omfattar är cirka 45 000 kvadratmeter och ligger längst söderut i området mot Östergatan/Ringsjövägen.

Berga trädgårdsstad ska bli ett blandat bostadsområde med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Målbilden är att skapa en hållbar stadsdel med hög kvalitet. Hela utvecklingsområdet kommer innehålla 250-350 nya bostäder. Här planeras också för en ny förskola och en större park.

Flygfoto över Berga trädgardsstad

Detaljplan för etapp 1

Detaljplanen för den första etappen har redan påbörjats och omfattar området längst söderut mot Östergatan/Ringsjövägen.

Framtagande av strukturplan

Strukturplanen beskriver en attraktiv helhet för området och redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för området.

Till skillnad från en detaljplan redovisar inte strukturplanen den exakta lokaliseringen för markanvändning och byggande. Strukturplanen ska utgå ifrån planeringsprinciperna och huvudstrukturerna i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv.

Strukturplanen ska ligga på en nivå mellan fördjupad översiktsplan och detaljplan.

Parallella uppdrag

Tre arkitektteam har fått i uppdrag att ta fram förslag för utvecklingen av Berga trädgårdsstad i samverkan med Eslövs kommun, något som kallas parallella uppdrag. De tre arkitektbyråerna är FOJAB Sydväst arkitektur och landskap samt White arkitekter.

Det parallella uppdraget går ut på att ta fram en strukturplan, ett slags helhetsplan, för utvecklingen av Berga trädgårdsstad som är en del i Östra Eslöv. De tre arkitektteamen ska oberoende av varandra ta fram varsin strukturplan utifrån sina egna metoder. Detta görs för att skapa flera olika alternativ och få en bättre bild av möjliga lösningar för utbyggnaden.

Presentationer

Jämför de tre förslagen i större 3D-modell (öppnas i nytt fönster)

Val av vägledande förslag

Kommunen har i februari 2024 beslutat att gå vidare med FOJABs förslag som grund för strukturplanen. FOJABs förslag kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av strukturplanen för Berga trädgårdsstad. Strukturplanen ska bland annat ge en bild av hur hela områdets ska utvecklas och ligga till grund för kommande detaljplaner i området. FOJABs förslag presenterar en vision för Berga trädgårdsstad som präglas av hållbarhet, social gemenskap och god arkitektur. Förslaget tar hänsyn till områdets unika natur och kulturmiljö och skapar en attraktiv och levande stadsdel för alla.

fojab-illustration

3D-modell

sydvast illustration

3D-modell

white-illustration

3D-modell

Detaljplanens syfte

Detaljplanen ska pröva lämplig bebyggelse, framförallt bostäder i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Ambitionen med Berga trädgårdsstad är att skapa en hållbar stadsdel med hög kvalitet. Det ska bli ett blandat bostadsområde med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Bostäderna ska vara av varierande karaktär och kvarteren ska knytas samman av bygator och torgliknande platsbildningar. Området ska innehålla mycket grönska och visa hur morgondagens hållbara trädgårdsstad kan utformas.

Planprocessen

Planuppdrag gavs den 23 augusti 2022 och planområdet för etapp 1 fastställdes den 27 september 2022. Samtidigt som planuppdraget beslutades att en strukturplan för hela Berga trädgårdsstad skulle tas fram. Strukturplanen ska presenteras 2024 och därefter ska beslut fattas om den ska användas som underlag i det fortsatta planarbetet. Detaljplanen beräknas kunna gå ut på samråd i början av 2025 och antas i början av 2026. Byggstart beräknas till 2027.

Vad är en trädgårdsstad?

En trädgårdsstad är en stadsplaneringsmodell som utvecklades i Storbritannien i början av 1900-talet. Bakgrunden var problemen som uppstått i de trångbodda, smutsiga och ohälsosamma städerna i England.

Idén med trädgårdsstaden var att kombinera det bästa av stadslivet och landsbygden genom att kombinera bostäder, arbete och rekreation i ett planerat och välkomnande område. Trädgårdsstäder byggdes ofta i gröna områden utanför stadskärnor och bestod av små till medelstora hus omgivna av trädgårdar och parker.

I Sverige hämtade man inspiration från trädgårdsstadsrörelsen i Storbritannien och flera svenska trädgårdsstäder började planeras. Bland de mest kända trädgårdsstäderna i Sverige finns Gamla Enskede i Stockholm och Änggården i Göteborg.

På senare år har trädgårdsstadens principer lyfts fram som ett sätt att bygga hållbara och attraktiva bostadsområden.

Kontakt

Patrik Larsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window