Ombyggnad av Kvarngatan i östra Eslöv

Kvarngatan kommer i framtiden bli en viktig del av östra Eslöv. För att förbättra trafiksäkerheten och få in mer grönska ska Kvarngatan norr om Östergatan och fram till Pärlgatan byggas om.

Projektet handlar om Kvarngatans sträckning mellan Pärlgatan och Östergatan. Idag är gatan bred och det är bland annat svårt för fastighetsägare att komma in och ut från sina fastigheter.

Det är inte heller säkert för gående och cyklister att ta sig fram längs vägen. Detta ska åtgärdas genom att ha separerade gång- och cykelvägar på båda sidor.

Trafikverket medfinansierar

Eslövs kommun har ansökt om statlig medfinansiering till ombyggnationen under år 2023. Trafikverket har beviljat en medfinansiering med 50 % vilket för projektet innebär 7 085 000 kronor.

Kravet är att ombyggnationen är färdigställd och kan slutredovisas senast den 1 december 2023. Kommunen ansöker om pengar från Trafikverket när projekten är i linje med Trafikverkets prioriterade områden. I detta fall handlar det om att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Mer grönska och ny belysning

Det blir även planteringar och mindre av hårdgjorda ytor, detta för att hantera regnvatten som annars riskerar att översvämma gatan. På grund av ledningar i marken går det inte att plantera så många träd som önskat, men det blir ändå grönska längs med vägen.

Det blir även ny gatubelysning i form av led-lampor. Syftet är att öka tryggheten för de som rör sig på gatan när det är mörkt och att det ska vara estetiskt tilltalande.

Minskat antal parkeringsplatser

Ombyggnaden innebär att antalet parkeringsplatser kommer att minska från dagens 79 till 31, plus en lastplats. Som kompensation ska en gångpassage skapas från Kvarngatan längs med fastigheten Abborren 13 till parkeringsplatsen som ligger utmed järnvägen.

Utveckling av skejtparken och äppellunden

Den befintliga grönytan innanför Kvarngatan, skejt­parken och äppellunden ska utvecklas till ett parkområde som kommer även att innehålla funktioner för att hantera dagvatten­ och skyfall. Detta sker inte i samband med att Kvarngatan byggs om utan kommer att göras i ett senare skede.

Förseningar på grund av kyla

På grund av tjäle och stora snömängder under vintern har asfalteringen av Kvarngatan blivit försenad. Under tidig vår 2024 läggs ett första lager asfalt som kommer att kompletteras med ett toppskikt under maj 2024.

Läs mer om Kvarngatan på vår historiewebbplats

Kontakt

Malin Gunnarsson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window