Utökad industriverksamhet i östra Eslöv

BioGaia Production AB (BioGaia) vill utöka sin industriverksamhet i Eslöv genom att bygga på fastigheten Skatan 10.

Planens läge och storlek

Planområdet är totalt knappt 1,2 hektar stort och omfattar del av fastigheten Skatan 10 och del av gatufastigheten Eslöv 54:2 som båda ägs av Eslövs kommun. Fastigheterna ligger i östra Eslöv norr om Per Håkanssons väg i sydöstra delen av Berga skolområde och består idag av en gräsmatta, i norra delen av en kulle som troligtvis har uppkommit genom att schaktmassor har placerats där och i östra delen går en gång- och cykelväg med två trädrader och buskar. Ytan fungerar som skolgård för Källebergsskolan samt idrottsyta för skolidrott och används av flera skolor (Källebergsskolan, Nya Östra och Carl Engströms gymnasium). På kvällstid används den som fotbollsplan för fotbollsföreningar.

Vy över planområdet

Vy över planområdet

Planen syfte

Syftet med planen är att pröva industri på nuvarande fotbollsplan och grönområde, som idag är planlagt som skolområde. Planen ska möjliggöra en expansion av intilliggande industri med en ändamålsenlig tomt. Planen ska säkerställa att den allmänna gång- och cykelvägen genom området fortsatt är tillgänglig. Planen ska också säkerställa hantering av dagvatten och skyfall i området

Sedan 2011 har företaget BioGaia Production AB (BioGaia) funnits på grannfastigheten Gröngölingen 1, öster om Skatan 10. BioGaia vill utöka sin industriverksamhet i Eslöv och ser en möjlighet att bygga på fastigheten Skatan 10.

Planförslaget innebär att en ny industribyggnad byggs på fotbollsplanen på Skatan 10. Byggnaden kommer att ha en maximal höjd på 11 meter. Den nya byggnaden kommer att kopplas ihop med den befintliga byggnaden i öster. Det görs genom en förbindelsegång som går över kommunens befintliga gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar och fortsatt vara tillgänglig för allmänheten. Den nya industribyggnaden kommer att dela infart med Källebergsskolan och i södra delen av fastigheten kommer det vara en hårdgjord yta för inlastning och vändning för transporter.

Området norr om fotbollsplanen kommer att omvandlas till park och fortsätta vara grönt. Det kommer att grävas ur och omformas för att kunna omhänderta skyfall och ambitionen är att gestalta området så att det också kan fungera som vistelseyta för skolorna och allmänheten.

Planförslaget strider mot översiktsplanen som pekar ut området som grönområde, därför görs detaljplanen med utökat förfarande.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Mikael Vallberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window