Bostäder i centrala Stehag, söder om järnvägen

Fastighetsägaren Stehag fastighets AB vill bygga bostäder på fastigheten Stehag 5:118 på ett område direkt söder om järnvägen, nordost om Skytteskogen.

Planen innebär att cirka 170 bostäder kan byggas i form av flerbostadshus, radhus, småhus eller kedjehus. Genom planområdet anläggs ett grönstråk som både innefattar en öppen dagvattenhantering och en gång- och cykelbana vilket skapar goda kopplingar till stationen och till Ringsjön. Centralt i bostadsområdet placeras ett parkområde med lekplats. Planen har varit ute på granskning och bearbetning av inkomna synpunkter sker.


Plats och omfattning

Planområdet är totalt cirka 6 ha och omfattar fastigheten Stehag 5:118. Fastigheten är belägen i centrala Stehag, cirka 500 meter från Stehag station och i direkt anslutning till Skytteskogen.

Foto på del av planområdet mot öst och väg 1314

Foto på del av planområdet mot öst och väg 1314

Foto på gångväg längs järnvägen

Foto på gångväg längs järnväg

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra bostäder på fastigheten Stehag 5:118 för att komplettera orten Stehag med bebyggelse nära tågstationen. Vidare är syftet att området ska uppnå en god boendemiljö genom väl fungerande gröna miljöer, dagvatten- och skyfallshantering samt hantering av buller- och riskproblematik.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Mikael Vallberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window