Livsmedelsbutik vid bergarondellen

Lidl vill bygga en livsmedelsbutik vid Bergarondellen i nära anslutning till Flygstadens handelsområde på fastigheterna Äspingen 1 och 2 samt del av Eslöv 52:14 i Eslöv.

Läge och storlek

Området är 9 000 kvm  stort och är beläget i östra Eslöv, vid Bergarondellen, cirka 1,5 kilometer från Stora Torg i centrala Eslöv. Fastigheterna består idag av en gammal biltvätt, en däckservice och mindre kontorsverksamheter samt åkermark med en tillhörande märgelgrav.

Lidl Sverige KB har förvärvat fastigheterna inom planområdet för att uppföra en ny butik i Eslöv. Planförslaget möjliggör för ett uppförande av en butik med tillhörande parkeringar och en infart från Lidängsvägen. Förslaget skyddar befintlig märgelgrav inom området och säkerställer att dagvatten fördröjs inom kvartersmark.

Karta med alla detaljplaner

Planens syfte

Syftet med detaljplanen för Äspingen 1 med flera är att möjliggöra för ett uppförande av en Lidl butik intill väg 17/113 nära handelsområdet Flygstaden vid Bergarondellen i östra Eslöv. Syftet är också att bevara befintlig märgelgrav i området och att dagvatten ska fördröjas inom området. För planområdet finns en gällande detaljplan från 1999.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Beslut om antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 att anta detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun. Beslutet att anta en detaljplan får överklagas. Tiden för överklagande av beslutet att anta detaljplanen är tre veckor från det att justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Av besvärshänvisningen framgår hur överklagande av kommunens beslut att anta detaljplanen ska ske, inom vilken tid och vart överklagandet ska sändas. Handlingar finns under rubriken Status och handlingar, Inför lagakraft.

Ändring av detaljplan

Gällande detaljplan för fastigheterna Äspingen 1 och 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun, antogs av kommunfullmäktige 2022-11-28 § 116 och vann laga kraft 2022-12-29. Genom ett förbiseende angavs en högsta tillåtna nockhöjd till 6,5 meter istället för 9 meter.  Detta är nu rättat genom en ändring, varvid endast tillåten höjd föreslås ändras. I planhandlingar är ändringarna markerade i gult. Handlingarna finns i fliken Ändring av detaljplanen under Handlingar.

Samrådstiden för planändringen var 28 juni till 10 september 2023.

Detaljplanen antogs av KS 2023-10-03

Kontakt

Torsten Helander

Kontakt

Alice Petersson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window