Villor, radhus och lägenheter i Flyinge.

Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten Östra Gårdstånga 8:22 i Flyinge genom att bygga bostäder i form av villor och radhus samt inreda befintliga ekonomibyggnader med lägenheter.

Samråd

Under perioden 23 april till 28 juni 2024 pågår samråd för detaljplanen för del fastigheten Östra Gårdstånga 8:22. Under den tiden kan du lämna in synpunkter på detaljplanen. Det är möjligt att lämna in synpunkter på två sätt.

Via post

Adress:
Kommunledningskontoret
Eslövs kommun
241 80 Eslövs kommun

Det är viktigt att det i brevet framgår tydligt att det är ett yttrande till detaljplan för del av Östra Gårdstånga 8:22. Ange detta i rubriken till yttrandet.

E-tjänst för yttrande

E-tjänst för yttrande

Läge och storlek

Planområdet är cirka 19 000 kvm och ligger i västra Flyinge, strax söder om Gårdstångavägen. På fastigheten Östra Gårdstånga 8:22 ligger idag en gård med tydlig gårdsstruktur i form av en mangårdsbyggnad och flera tillhörande ekonomibyggnader. Gården omgärdas av jordbruksmark och mindre skogsdungar.

Karta med alla detaljplaner

Vy från söder mot gården och några av ekonomibyggnaderna på fastigheten Östra Gårdstånga 8:22.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra småhusbebyggelse samt lägenheter och radhus på Östra Gårdstånga 8:22. Detaljplanen ska även säkerställa att utvecklingen inom planområdet tar hänsyn till kulturhistoriska värden.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Mikael Vallberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window