Småhus, villatomter, lägenheter och radhus i Flyinge.

Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten Östra Gårdstånga 8:22 i Flyinge genom att bygga bostäder i form av småhus och villatomter samt hus lägenheter och radhus.

Läge och storlek

Planområdet är cirka 19 000 kvm och ligger i västra Flyinge, strax söder om Gårdstångavägen. På fastigheten Östra Gårdstånga 8:22 ligger idag en gård med tydlig gårdsstruktur i form av en mangårdsbyggnad och flera tillhörande ekonomibyggnader. Gården omgärdas av jordbruksmark och mindre skogsdungar.

Karta med alla detaljplaner

Vy från söder mot gården och några av ekonomibyggnaderna på fastigheten Östra Gårdstånga 8:22.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra småhusbebyggelse samt lägenheter och radhus på Östra Gårdstånga 8:22. Bebyggelsen ska ta hänsyn till kulturhistoriska värden på gården och till kulturvärden i omgivningen.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Mikael Vallberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window