Ett 80-tal bostäder norr om Coop, i centrala Eslöv

Fastighetsägaren Fastighets AB Mildner önskar bygga ett åttiotal bostäder på fastigheten Sebran 34 och 35 i Eslöv som ligger norr om Coop på Repslagaregatan.

Samråd

Under perioden 8 april till 3 juni 2024 pågår samråd för detaljplanen för fastigheterna Sebran 34 och 35. Under den tiden kan du lämna in synpunkter på detaljplanen. Som medborgare kan du inkomma med synpunkter på tre sätt.

E-tjänst

E-TJÄNST FÖR YTTRANDE


Post

Adress:
Kommunledningskontoret
Eslövs kommun
241 80 Eslövs kommun

E-post

kommunledningskontoret@eslov.se

Det är viktigt att det i mejlet eller brevet framgår tydliga att det är ett yttrande till detaljplan för Sebran 34 och 35. Ange detta i rubriken till yttrandet.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus i 5–6 våningar med tillhörande komplementbyggnader. Bostadsbyggnaderna ska placeras kring två bostadsgårdar i ett öppet byggnadssätt med solitära byggnader och tydliga sadeltak för att hantera de olika skalorna i den angränsande bebyggelsen med tät kvartersstruktur och gles villabebyggelse. Behovet av bullerskydd för uteplatser och dagvattenfördröjning ska hanteras.

Visuell bild över framtida fastighet sebran, Eslövs kommun

Läge och storlek

Planområdet är cirka 6 000 kvm stort. Det ligger i korsningen Repslagargatan/Rundelsgatan, norr om Coop, i centrala Eslöv. På en del av tomten finns en fastighet som delvis eldhärjades, för något år sedan. Övrig del består av en rivningstomt och parkering.

Interaktiv 3D-modell

Öppna modellen i eget fönster

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Anderas Ask

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window