Vidareutveckling av Järnvägsstaden

Eslövs Bostads AB planerar att bygga ihop området bakom den gamla spritfabriken i Eslöv med det nuvarande industriområdet längs Järnvägsgatan (del av Örnen 4). Det här skulle innebära att området öster om järnvägen omvandlas till en modern och levande stadsdel med närhet till järnvägsstationen.

För dem som anländer med tåg är Järnvägsstaden det första mötet med Eslöv. I Järnvägssta­den kommer det att finnas både bostäder och verksamheter av varie­rande storlek och typ. Den äldre bebyggelsen blir kompletterad med nya flerbostadshus och kontorslokaler.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att restaurera området genom att möjliggöra för cirka 200 bostäder och centrumfunktioner. Gällande detaljplan S115, antagen 1963, tillåter industri i en våning och med en maximal byggnadshöjd på 12 meter. För att kunna omvandla det aktuella området till bostäder krävs en ny detaljplan. En förtätning och stadsomvandling av östra Eslövs centrala delar stämmer väl överens med kommunens ambitioner i området.

Inom området finns idag cirka 32 000 kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för verksamheter. I planen är storleken på ytan för verksamheter densamma, men de är av en annan karaktär med en dominans av kontor, handel, service och verksamheter utan om­givningspåverkan.

Planens storlek och läge

Planområdet är cirka 12 000 kvm stort och omfattar halva fastigheten Örnen 4, som ligger mellan det gamla industrispåret och Järnvägsgatan, snett bredvid Spritfabriken i östra Eslöv. I folkmun kallas området för Engson-området. Området ägs av Eslövs bostad AB. Plansituationen i området är komplex med järnväg, bostäder, icke störande småindustri, handel och centrumverksamheter.

Planområdets nuvarande bebyggelse har tillkommit från 1930-talet och framåt och var i alla delar uppförda på mitten av 1970-talet. Ursprungligen användes byggnaderna för Carl Engstöms verksamhet och har sedan, i Eslövs industri AB och senare Eslövs bostads AB hyrts ut till olika verksamheter.

Flygfoto över området och omgivning

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Eslövs Bostads AB:s planer

Visionen för området är att bygga upp till 250 lägenheter i centrumnära kvarter, där blandningen av bostäder och verksamheter skapar en stadsdel att trivas i. Eslöv har alla fördelarna hos en mindre stad, samtidigt som staden ligger på bra pendlingsavstånd till alla Skånes större städer.

Observera att bilden enbart är ett exempel på hur området skulle kunna utformas.

Så här skulle området norr om Spritfabriken kunna utvecklas. Observera att bilden enbart är ett exempel på hur området skulle kunna utformas. Illustrationsskiss: Kamikaze arkitekter.
Så här skulle området norr om Spritfabriken kunna utvecklas. Observera att bilden enbart är ett exempel på hur området skulle kunna utformas. Illustrationsskiss: Kamikaze arkitekter
Ännu en illustrationsskiss på hur området skulle kunna utformas. Kamikaze arkitektbyrå.
Ännu en illustrationsskiss på hur området skulle kunna utformas. Illustrationsskiss: Kamikaze arkitektbyrå

Kontakt

Torsten Helander

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window