Bostäder med tillhörande garage på kvarteret Gårdsåkra i västra Eslöv

Fastighetsägaren Eslövs Bostads AB vill bygga fler nya bostäder med tillhörande garage på fastigheten Gårdsåkra 2 i Eslöv.

Kvarteret Gårdsåkra var inflyttningsklart 1983 och består idag av 122 lägenheter, en F–6-skola samt en inglasad gata som förbinder bostäder och skola. Kvarteret – som varit väl omtalat i arkitektoniska kretsar för sitt nytänkande – är nu 35 år gammalt och i behov av uppfräschning och viss ombyggnation.

Eslövs Bostads AB har förslag på hur utvecklingen av området skulle kunna se ut.

Samråd

Synpunkter

Under perioden 29 september till 22 november 2023 pågår dialog och samråd för Kvarteret Gårdsåkra. Under tiden kan du lämna in synpunkter på detaljplanen. Som medborgare kan du inkomma med synpunkter på olika sätt. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Eslövs kommun senast 22 november 2023.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsperioden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Synpunkter som lämnas in anonymt beaktas, men ger inte avsändaren rätt att i senare skede överklaga.

Synpunkter lämnar du enklast genom kommunens e-tjänst eller skickas med e-post till:

kommunledningskontoret@eslov.se

eller via brev:

Kommunledningskontoret

Eslövs kommun

241 80 Eslövs kommun

E-tjänst för yttrande

Gå till e-tjänst för synpunkter

Samrådsmöte

Den 9 november hölls ett samrådsmöte. På plats berättade tjänstepersoner om utvecklingen av Kvarteret Gårdsåkra.

Läge och omfattning

Planområdet, som ligger inom fastigheten Gårdsåkra 2, består idag av parkeringsplatser och garage. Parkeringsytan är huvudsakligen ämnad för bostadsbebyggelsen inom fastigheten.

Karta med alla detaljplaner

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten Gårdsåkra 2, som ligger på Fridasro, ett område i nordvästra Eslöv.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Torsten Helander

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window