Vindslägenheter i mindre fastighet i norra Eslöv

Fastighetsägaren till fastigheten Västergötland 9 i Eslöv vill göra om vind till lägenheter och bygga förråd på gården.

Granskning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 december 2023 att skicka ut detaljplan för Västergötland 9 i Eslöv på granskning. Granskningsperioden pågår mellan den 19 januari till den 19 februari 2024. Synpunkter kan lämnas på olika sätt. Via e-tjänst alternativt via mail eller post.

E-tjänst för yttrande

E-tjänst för yttrande

Eller skickas med e-post till: kommunledningskontoret@eslov.se

Alternativt via e-mail: torsten.helander@eslov.se

Via brev

Kommunledningskontoret
Eslövs kommun
241 80 Eslövs kommun

Det är då viktigt att det i brevet tydligt framgår att skrivelsen är ett granskningssvar. Det görs enklast genom att i brevets rubrik, ange: ”Granskningssvar, Västergötland 9”

Läge och storlek

Fastigheten ligger i hörnet Norregatan/Nackarpsvägen  i centrala Eslöv och är cirka 950 m2 stor. Fastigheten är ett flerbostadshus i 2 ½ våning med tillhörande gård och bil- och cykelparkering. Fastighetsägare är BA Bygg AB.

Karta med alla detaljplaner

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att i en detaljplan pröva möjligheten att inreda vind med lägenheter och bygga förråd på gården. Vinden ska inredas med tre till fyra lägenheter. Då gällande stadsplan inte är förenligt med sökandes önskemål krävs det en ny detaljplan.

Bostadshus på Västergötland 9.

Bostadshus på Västergötland 9.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Torsten Helander

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window