Nytt bostadsområde, förskola och grönområde i Flyinge

Eslövs kommun har tillsammans med en privat exploatör påbörjat en detaljplan för ett nytt bostadsområde på fastigheten Östra Gårdstånga 7:6 i västra Flyinge.

Området angränsar till befintlig villabebyggelse och enstaka gårdar. Kommunen har för avsikt att pröva lämpligheten för en ny förskola, grönområden med vattenhantering och nya bostäder.


Samråd

Under perioden 5 september – 31 oktober fanns möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Samrådstiden för Östra Gårdsstånga 7:6 är nu avslutad och bearbetning av inkomna synpunkter pågår.


Plats och omfattning

Planområdet är cirka 100 000 m2  och omfattar del av Östra Gårdstånga 7:6, som ligger i nordvästra Flyinge. Den slutliga avgränsningen kommer att anpassas utifrån de förutsättningar som råder på platsen och förslagets utveckling.


Karta med alla detaljplaner

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde, centrumändamål och en ny förskola i västra delen av byn samt att skapa förutsättningar för att anpassa den nya bebyggelsen till mötet med både odlingslandskapet och den gamla delen av byn med kulturmiljövärden.

Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra för grönområden och att skapa fördröjningsytor för dagvatten och skyfall och övriga tekniska anläggningar som krävs i detaljplanen. Slutligen ska detaljplanen även skapa förutsättningar för att tillvarata befintliga naturvärden.

Utpekat i översiktsplanen

Området är sedan tidigare utpekat i Eslövs kommuns Översiktsplan Eslöv 2035, som är det övergripande strategiska planeringsdokumentet för markanvändningen i Eslövs kommun. I översiktsplanen föreslår Eslövs kommun att området ska planläggas för bostadsbebyggelse i bymiljö med möjlighet till hästrelaterat boende och kompletterande funktioner.

Särskild hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar, särskilt angränsande verksamheter och bostäder, grönstruktur, bebyggelsens möte med landskapet och vattenhantering. Vid planläggning ska kommunen även beakta Riksintressen för friluftsliv och Natura 2000-området Flyingeängar.

Bebyggelse

Området kommer främst innehålla nya villatomter och mark för parhus, radhus och kedjehus samt enstaka flerfamiljshus. Hur kvarteren ska utformas och hur många tomter det blir av olika slag kommer att bearbetas under projektets gång. Exploatören har för avsikt att bygga ut området etappvis.

Inom planområdet kommer det även att planeras för en ny förskola. Utgångspunkten är att skapa en yta för en förskola som rymmer upp till sex avdelningar.

Grönområden och vattenhantering

Eslövs kommun har – med översiktsplanen som utgångspunkt – för avsikt att planlägga flera grönytor inom planområdet. Några grönytor kommer att hantera dagvattnet och andra kommer ge plats för lek och rekreation. Eslövs kommuns lekplatsplan föreslår att en ny lekplats ska anläggas inom planområdet. Lekplatsen och grönområdenas utformningen är än så länge inte fastställd utan kommer att hanteras under projektets gång.

Vy över planområdet från söder mot nordost.

Planering och tidplan

Detaljplanen påbörjades hösten 2021. Inledningsvis undersöker kommunen tillsammans med exploatören vilka förutsättningar som området har. Exploatören har handlat upp ett arkitektkontor som har tagit fram ett tidigt förslag till hur bebyggelse och gatustrukturer kan utformas inom planområdet.

Förslaget kommer att användas som utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Den slutliga utformningen för området bestäms dock genom den detaljplan som kommer att tas fram. Förslaget kan därmed komma att ändras och arbetas om.

Detaljplanen reglerar hur bebyggelse och gator ska och får utformas. Att ta fram en detaljplan tar normalt cirka två års tid och är en process där invånare och andra intressenter har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. När detaljplanen är klar och antagits politiskt kan gator och byggande påbörjas.

Planprocessen

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Sofia Svensson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window