Tegelbruksområdet – nytt bostadsområde i Marieholm

Eslövs kommun vill utveckla ett nytt bostadsområde för del av Sibbarp 2:3 och 4:138 i Marieholm. Det gäller ett markområde i nordöstra delen av Marieholm och omfattar cirka 7 hektar åkermark.

Samråd

Under perioden 10 oktober till den 20 december 2023 pågår dialog och samråd för detaljplan för Sibbarp 2:3 och 4:138. Under den tiden kan du lämna in synpunkter på detaljplanen.

Som medborgare kan du inkomma med synpunkter på tre olika sätt:

Öppen digital dialog

Via vår dialogportal kan du lämna dina tankar och synpunkter och kommentera andras. Notera att kommunen inte kommer att hantera inlägg och eventuella kommentarer som formella yttranden till detaljplanen. För att lämna ett formellt yttrande kan du använda vår e-tjänst.

Gå till dialogportalen

Vad är ett formellt yttrande?

Ett formellt yttrande hanteras i planprocessen och får ett skriftligt bemötande i planhandlingarna. Det är enbart den som skrivit ett formellt yttrande som har möjlighet att överklaga ett framtida beslut att anta detaljplanen.

E-tjänst för yttrande

Gå till e-tjänst för synpunkter

Samrådsmöte

28 november hålls ett samrådsmöte där du kan träffa representanter från kommunen. På plats får du veta mer om utvecklingen på tegelbruksområdet och har möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner på plats.

Tid och plats för samrådsmötet

Tid: Tisdagen den 28 November, kl. 17.00-19.00
Plats: Marieskolans matsal i Marieholm.

Syfte med projektet

Syftet med projektet är att möjliggöra nya bostäder i Marieholm. Översiktsplanen anger att området ska innehålla en blandad bebyggelse i bymiljö som tar tillvara förutsättningarna på platsen och närheten till järnvägsstationen.

Området kommer att innehålla både nya villatomter och mark för flerbostadshus. Hur kvarteren ska utformas och hur många tomter det blir av olika slag kommer att beslutas under projektets gång.

Plats och omfattning

Markområdet ligger i nordöstra delen av Marieholm och omfattar cirka 7 hektar åkermark. På platsen har det tidigare legat ett tegelbruk och området har därför fått arbetsnamnet Tegelbruksområdet. Intill bostadsområdet planeras för ett grönstråk, också det cirka 7 hektar stort.

Området är sedan tidigare utpekat i Eslövs kommuns Översiktsplan Eslöv 2035, som är det övergripande strategiska planeringsdokumentet för markanvändningen i Eslövs kommun.

Illustrationskarta Tegelbruksområdet
Illustrationskarta Tegelbruksområdet

Inledande arbete

Exploateringsprojektet påbörjades i maj 2021. Inledningsvis har kommunen genom arkitektföretaget Radar undersökt områdets förutsättningar och tagit fram ett tidigt förslag till hur bebyggelse och gatustrukturer kan utformas på ett bra och effektivt sätt. Höjder, tillfarter, siktlinjer med mera är olika aspekter som påverkar hur området kan utformas.

Förslaget har använts om utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att ta fram en detaljplan för området. Den slutliga utformningen för området bestäms i  detaljplanen. Områdets utformning kan därmed komma att ändras och arbetas om.

En detaljplan reglerar hur bebyggelse och gator ska och får utformas. Att ta fram en detaljplan tar normalt cirka två år och är en process där invånare och andra intressenter har möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. När detaljplanen är klar och har antagits politiskt kan gator och byggande påbörjas.

Mer information om hur kommunen arbetar med detaljplaner finns att läsa här.

Förslag till detaljplan för Tegelbruksområdet

Syftet med detaljplanen är att utveckla Marieholm som bostadsort och tillskapa nya bostäder i form av småhus och flerbostadshus i stationsnära läge. Vidare är syftet att området ska uppnå en god boendemiljö genom väl fungerande gröna miljöer samt dagvatten- och skyfallshantering. Utbyggnad och anläggande av gröna kopplingar och grönområde ska göras i enlighet med översiktsplanen. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ett bevarande och utvecklande av grönområde samt anläggande av ny dagvattendamm enligt översiktsplanens intentioner.

Planförslaget omfattar cirka 15 hektar och är beläget i centrala Marieholm, cirka 200 meter från Marieholms station. Planförslaget innehåller bostäder i form av småhus (villor, radhus, parhus och kedjehus) samt flerbostadshus. Totalt kan cirka 150 bostäder uppföras. Gatustrukturen är uppbyggd kring en genomgående s[1]formad gata i nordsydlig riktning samt anslutande gator i östvästlig riktning. Den befintliga gång- och cykelvägen, rönnallén, befintlig märgelgrav samt olika utkikspunkter bevaras. Planområdet ansluter till bebyggelsestrukturen i Marieholm genom bostäder i form av småhus i två våningar samt flerbostadshus i tre våningar. De önskade volymerna regleras i plankartan med bland annat bestämmelser om högsta tillåtna nockhöjd. För att förstärka bebyggelsestrukturens småskalighet finns en planbestämmelse som anger att bebyggelsen ska ligga nära gatorna inom området. Inom planområdet ska dag- och skyfallsvatten hanteras genom framför allt öppen dagvattenhantering. Bland annat ska en dagvattendamm anläggas intill befintlig märgelgrav och svackdiken uppföras längs med kvartersgatorna. Ny gång- och cykelväg anordnas som ansluter till det befintliga gatustrukturen.

För mer information och illustrationsplan, se handlingar i sidomeny.

Kontakter

Mikael Vallberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window