Nya bostäder, park och förskola i västra Eslöv

Fastighetsägaren Brinova AB vill bygga nya bostäder på fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslöv.

Plats och omfattning

Fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37 är belägen i västra Eslöv och avgränsas i norr av Halabacken, i väster av Kronovägen, i söder av Odengatan och i öster av Bondevägen, en kommunal och två privata fastigheter.

Planområdets totala areal utgör cirka 37 000 kvadratmeter och omfattar fastigheterna Dannemannen 33, 36 och 37.

Karta med alla detaljplaner

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att förtäta området med bostäder och en förskola med plats för maximalt 140 barn samt för att befintlig vårdverksamhet kan fortsätta. Syftet är också att säkerställa grönstruktur genom allmän plats samt hantering av översvämning.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Sofia Svensson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window