Bostadsrättsföreningen Ekenäs önskar ny fastighetsindelning

Bostadsrättsföreningen Ekenäs önskar att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse inom fastigheten Utkiken 2.

Möjlighet till ny fastighetsindelning

Bostadsrättsföreningen Ekenäs önskar att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse inom fastigheten Utkiken 2.

Bostadsrättsföreningen Ekenäs äger radhusbebyggelsen inom fastigheten Utkiken 2. Bostadsrättsinnehavarna har för avsikt att friköpa sina respektive hus från bostadsrättsföreningen. För att det ska vara möjligt måste fastigheten delas upp i flera mindre fastigheter, en för varje radhustomt.

Fastigheten Utkiken 2 omfattas av en tomtindelningsplan. Den gäller som fastighetsindelningsbestämmelser i gällande detaljplan, som reglerar hur indelningen av fastigheter ska ske.

För att kunna stycka av varje bostadstomt till nya fastigheter krävs att gällande bestämmelser för fastighetsindelning upphävs.

Genom att ändra gällande detaljplan för Utkiken 2 kan planbestämmelsen som reglerar fastighetsindelningen upphävas.
Under perioden 23 april till 20 maj 2024 har planen för ändring av detaljplanen för fastigheterna Utkiken 2 och 3 varit ute på granskning.

Plats och omfattning

Planområdet omfattar fastigheterna Utkiken 2 och Utkiken 3 och är cirka 2 400 kvadratmeter stort.

Fastigheterna ligger i centrala delen av Eslöv vid Skolgatan mittemot Ekenässkolan. På den östra sidan angränsar fastigheterna till Eslövs folkhögskola.

Utkiken 23 flygfoto
Flygfoto med planområdet markerat i rött.

Karta med alla detaljplaner

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en annan fastighetsindelning på Utkiken 2 än vad gällande fastighetsindelningsbestämmelser tillåter. Syftet är också att reglera byggrätten inom Utkiken 2 så den är anpassad till den framtida situationen då varje bostadstomt utgör en egen fastighet. Slutligen är syftet med detaljplanen att säkerställa att befintlig bebyggelse inte ska vara planstridig och att fastighetsstorleken för Utkiken 3 bevaras.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Kontakt

Sofia Svensson

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window