Fördjupad översiktsplan östra Eslöv

Fullmäktige i Eslövs kommun beslutade den 20 juni 2022 att anta en Fördjupad översiktsplan för östra Eslöv. Planen visar hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas, en stadsdel där varje område har sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse.

En fördjupning av översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen. En ändring för en del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. Detaljeringsgrad beror på syftet och de aktuella planeringsfrågorna. En fördjupning kan till exempel tas fram för tätorter eller kommundelar där det finns stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk.

Syfte

Syftet med planen är att ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i östra Eslöv. Den synliggör potential och visar även på de utmaningar som finns. Östra Eslöv ska kompletteras med fler bostäder av varierande storlek och typ. Planen möjliggör för sammanlagt 2 550 nya bostäder. Till år 2035 är ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 950 bostäder är planerade i ett längre tidsperspektiv.

Planen bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens tre målbilder – regional stjärna, hållbara lägen och lätt att leva livet. Den fungerar som en länk mellan den kommunomfattande nivån och detaljplaneringen och gör den översiktliga planeringen mer konkret. Planen är både strategisk och vägledande för till exempel planläggning och lovgivning.

Planen med tillhörande dokument finns tillgänglig under rubriken Handlingar.

Gå till den fördjupade översiktsplanens webbplats

Läge

Det aktuella planområdet är cirka 180 hektar och ligger i östra Eslöv mellan södra stambanan och Östra vägen (väg 17/113). I norr avgränsas området strax norr om Pärlgatan och av Harjagersvägen, i söder av Trehäradsvägen.

Kontakt

Moa Åhnberg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window