Trafikanalys

Genom stadsutvecklingen av Östra Eslöv kommer en del befintliga gator att byggas om och även nya gator kommer att anläggas till de planerade bostadsområdena. I samband med det är det viktigt att studera hur trafiksituationen är idag och göra en prognos för hur det kommer att bli i framtiden.

Eslövs kommun har därför, med hjälp av konsultföretaget Afry, tagit fram en trafikmodell för Östra Eslöv. Med hjälp av modellen har Afry gjort prognoser för hur trafiken kommer att se ut när Östra Eslöv är utbyggt i enlighet med den fördjupade översiktsplanen.

Afry har också analyserat hur det nya bostadsområdet Berga trädgårdsstad ska kunna kopplas på det befintliga vägnätet utan att det får negativ påverkan på trafiksituationen.

Trafiksimuleringsmodell

Modellen är gjord i ett trafiksimuleringsprogram som heter Transmodeler som tar hänsyn till fordonsrörelser för varje enskilt fordon, eventuell köbildning samt hur bilisterna fördelar ut sina ruttval.

Genom modellen går det att se var det kommer att uppstå problem i trafiken och på så sätt göra rätt åtgärder när gator byggs om och nya gator byggs.

Åtgärder kommer att planeras in

Analysen visar att det planerade bostadsområdet Berga trädgårdsstad inte kommer att orsaka några större belastningar på det befintliga vägnätet oavsett vilket anslutningsalternativ som kommunen går vidare med.

Det finns däremot befintliga problem med köbildning vid vissa korsningspunkter under eftermiddagens maxtimme, alltså det som brukar kallas rusningstid. Åtgärder för att minska problemen kommer att planeras in.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window