Långåkra, nytt bostadsområde i västra Eslöv

Eslövs kommun skapar ett bostadsområden, Långåkra i västra Eslöv där villatomter och flerbostadshus utvecklas i en första etapp.

Denna sida beskriver exploateringsprojektet som helhet.

Information om försäljningen av villatomterna på Långåkra hittar du här

Plats och omfattning

Långåkra är beläget i västra Eslöv, strax norr om Lantmannavägen vid Bäckdala.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 november 2023 att skicka ut ändringen av detaljplanen på samråd. En aktuell grundkarta har tagits fram och samrådsperioden påbörjas. Samrådsperioden pågår från den 20 december till den 31 januari 2024.

E-tjänst

E-tjänst för yttrande

Begränsat standardförfarande

Planen hanteras enligt begränsat standardförfarande då den berör en åtgärd av mindre betydelse och samrådskretsen är liten. Det innebär att planen kan antas redan efter samrådet, såvida planförslaget godkänns av samtliga i samrådskretsen. Om förslaget till detaljplan godkänns under samrådet kan kommunen utesluta granskningen. Det innebär att det efter samrådet inte återstår fler tillfällen att lämna synpunkter. Samtliga berörda sakägare kommer att få ett utskick per brev när samrådstiden startar.

Etapp 1

Detaljplanen för Långåkra togs fram 2006 och beskriver hur området ska utformas och vilken bebyggelse som får uppföras. Områdets första etapp innehåller 20 villatomter och 5 kvarter för flerbostadshus och kedjehus. Under 2022 anläggs gator och allmänna platser. Försäljning av 20 villatomter kommer ske till Eslövs kommuns tomtkö.

För de kvarter där flerbostadshus och kedjehus kan uppföras kommer markanvisningstävlingar att utlysas för byggaktörer.

När byggnationen av bostäder har avslutats kommer gator och allmänna platser att färdigställas med ytterligare asfalt och planteringar. Att vissa arbeten utförs först då allt är bebyggt beror på de transporter och anläggningsarbeten som sker vid byggnation på tomterna.

Ändring av del av detaljplan

Eslövs kommun vill ändra i detaljplanen för att öka byggrätten. Därmed kan området bättre komplettera befintlig bebyggelse längs Lantmannavägen gällande volym och utformning samt skapa en attraktiv stadsdel med liv och rörelse. Ändringen innebär en ökning med 50 nya bostäder, från cirka 70 till cirka 120. Ändringen gäller enbart markens utnyttjandegrad.

Syftet med ändringen av detaljplanen, är att pröva lämpligheten för större byggrätt inom fastigheterna Gräslöken 1, Ärtan 1, Sparrisen 1, Sparrisen 2 och Moroten 1.

Syftet med ändringen av detaljplanen, är att pröva lämpligheten för större byggrätt inom fastigheterna Gräslöken 1, Ärtan 1, Sparrisen 1, Sparrisen 2 och Moroten 1.
Syftet med ändringen av detaljplanen, är att pröva lämpligheten för större byggrätt inom fastigheterna Gräslöken 1, Ärtan 1, Sparrisen 1, Sparrisen 2 och Moroten 1.

Etapp 2

För etapp 2, som är belägen i östra delen av området, kommer en ny detaljplan att tas fram som möjliggör ytterligare bostadsbebyggelse.

Arbetet med detaljplan för etapp 2 kommer påbörjas under 2022 och bedöms pågå till 2024.

I ett arbete med en ny detaljplan ges allmänhet och närboende möjlighet att ge synpunkter och information som är bra att känna till vid planeringen. Mer om hur en detaljplan tas fram går att läsa här.

Kontakt

Alice Petersson

Kontakt

My Lundström

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window